METODY

Działalność gabinetu  koncentruje się  na diagnostyce i terapii opartej głównie o metody specjalne fizjoterapii:

 

Medycyna Ortopedyczna w.g Cyriaxa (Orthopaedic Medicine International, OMI Global )

jest metodą pracy z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu zarówno dotyczących problemów kostno – stawowych, jak i problemów pochodzących z tkanek miękkich. Cechą wyróżniającą metodę, jest wywiad i badanie funkcjonalne pozwalające na uzyskanie kompletnej informacji na temat badanego pacjenta, co pozwala na bardzo szybkie postawienie trafnej i bardzo szczegółowej diagnozy na podstawie której dobiera się procedury lecznicze. Terapeuta posługujący się metodą musi posiadać zaświadczenie u ukończeniu licencjonowanego kursu organizowanego przez międzynarodową jest organizację Orthopaedic Medicine International Global. Twórcą metody był doktor James Henry Cyriax.

 

Metoda McKenziego. (The McKenzie Method® — Mechanical Diagnosis and Therapy®)

Metoda dedykowana głównie pacjentom z zespołami bólowymi kręgosłupa. Istotą metody jest to, że oferuje ona pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. Techniki lecznicze stosowane przez terapeutę są istotną częścią leczenia, nie mniej równie istotnym elementem terapii jest przekazana pacjentowi wiedza i umiejętności tak, by zmaksymalizować efekt autoterapii pacjenta. Unikalne dla metody jest dobrze zdefiniowany algorytm klasyfikacji zaburzeń związanych z dysfunkcją kręgosłupa oraz oceny poprawy . Wartość diagnostyczna metody została w pełni potwierdzona licznymi badaniami naukowymi, a jej skuteczność w porównaniu z innymi metodami biomechanicznymi nie jest poddawana wątpliwości. Terapeuta posługujący się metodą musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu licencjonowanego kursu organizowanego przez międzynarodową organizację

 

Terapia tkanek miękkich

Oparta o autorski program szkoleń dr Ciechomskiego wywodzący się głównie z technik osteopatycznych, pozwala na umiejętne diagnozowanie i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich towarzyszące różnego rodzaju schorzeniom. Diagnostyka i terapia tkanek miękkich jest bardzo istotnym elementem terapii zwłaszcza w terapii zespołów bólowych, pourazowych, po amputacjach, jest podstawowym elementem pracy z blizną pourazową i poopreacyjną.

 

NDT-Bobath dla dzieci (EBTA) (NDT-Bobath for children (EBTA))

Metoda stosowana jest u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Metoda stosowana na całym świecie, a przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane. Zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych. Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia, hamowanie nieprawidłowych odruchów i wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała oraz wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Aby uzyskać uprawniania do stosowania metody wymagane jest skończenia licencjonowanego kursu 380 godzin rozłożonych na dwa 4 - tygodniowe spotkania zakończone egzaminem.

 

Metoda Prechtla.

Jest to narzędzie diagnostyczne służące ocenie funkcjonalnej rozwijającego się układu nerwowego, poprzez obserwację i ocenę jakości, tak zwanych, globalnych wzorców ruchowych noworodka lub niemowlęcia.

Dzięki obserwacji spontanicznych ruchów dziecka oraz ocenie ich jakości możliwe jest stwierdzenie uszkodzenia mózgu oraz określenie jaki typ mózgowego porażenia dziecięcego będzie prezentował dany pacjent w przyszłości. W zależności od wieku dziecka zaobserwować można różnego rodzaju ruchy charakterystyczne dla danego okresu rozwoju. Metoda Prechtla jest stosunkowo czułym i specyficznym narzędziem diagnostycznym (98% skuteczności) w porównaniu z innymi, tradycyjnymi metodami oceny takimi jak USG czy rezonans magnetyczny. Ponadto, jest to narzędzie łatwo dostępne, tanie i nieinwazyjne, gdyż do oceny specjalista potrzebuje 10-minutowe nagranie ruchów spontanicznych dziecka w pozycji supinacyjnej.

 

Metoda NDT Bobath dorośli

Koncepcja terapeutyczna rozwiązująca problem badania i leczenia ludzi z zaburzeniami napięcia, ruchu i aktywności z powodu uszkodzenia CUN. Celem leczenia jest optymalizacja wszystkich funkcji przez poprawę kontroli postawy i torowanie selektywnego ruchu. Jest to terapia ukierunkowana na określoną funkcję, czyli aktywność ukierunkowaną na cel, w której osoba zachowuje się w ekonomiczny dla własnego ciała sposób i zmienia zachowania stosownie do zmiany środowiska. Zasady główne metody to : normalne mechanizmy postawy i kontroli tak, by uzyskać dowolną i funkcjonalną aktywność. Aby uzyskać uprawniania do stosowania metody wymagane jest skończenia licencjonowanego kursu 120 godzin lekcyjnych rozłożonych na 15 dni (kurs podstawowy).